De voorwaarden

Privacy
De therapeut zal alleen met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers contact opnemen met derden zoals de leerkracht, de huisarts of andere behandelaars. De therapeut kan alleen met schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers video-opnames maken ten behoeve van de verslaglegging. De therapeut kan collega’s raadplegen t.a.v. de behandeling. Hierbij zal zij geen naam, geboortedatum en/of beeldmateriaal gebruiken. Wanneer de therapeut behoefte heeft om hierbij wel de video-opnames te gebruiken, zal zij hiervoor schriftelijk de ouders/verzorgers om toestemming vragen. Zie ook de Privacy verklaring van KleurenSpel

Aansprakelijkheid
KleurenSpel heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ouders/verzorgers blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kind(eren).

Beroepsvereniging                                                                                                                                                           De therapeut is geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS). Per 1-1-2017 is de NVVS aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De therapeut is tevens registertherapeut BCZ® (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Klachtenregeling                                                                                                                                                     De therapeut handelt naar de beroepscode van de FVB en is onderhevig aan het Tuchtrecht Complementaire zorg (TCZ). Eventuele klachten ten aanzien van de behandeling kunnen gemeld worden bij de FVB, de TCZ en Quasir, Expertisecentrum Klachten, Calamiteiten en Geschillen Zorg en Welzijn.

Bij verhindering
Het annuleren of wijzigen van de datum van de spelsessies en oudergesprekken door ouders/verzorgers kan tot maximaal 24 uur van tevoren. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleren of wijzigen binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak is de ouder of verzorger het gehele tarief verschuldigd.
                                     
Bij tussentijdse beëindiging
Wanneer de ouder of verzorger de behandeling tussentijds wil beëindigen, vindt er tenminste nog 1 laatste sessie plaats zodat de therapeut en het kind en de therapeut en de ouder gelegenheid hebben om het contact op een goede manier af te ronden.